Yargıtay Kararları

 

 

İş Hukuku yargılamasında, İş Kanunun yanı sıra, Yargıtay Kararları da oldukça önemlidir. Nitekim, diğer dava alanlarının aksine, iş davaları alanında verilen Yargıtay Kararları iş davalarının sonuçları doğrudan etkilemektedir. Yargıtay Kararları, durağan olmayan; toplumun ve ihtilafların gelişen ve değişen dinamiklerine göre şekil alan bir yapıya sahiptir.

Bu kategori altında güncel Yargıtay Kararlarına ulaşabilirsiniz. Özellikle iş davaları alanında paylamış olduğumuz Yargıtay Kararları, daha öncesinde işçi-işveren arasında meydana gelen davaların çözümüne yöneliktir. Bu kararlardan yola çıkılarak daha sonrasında meydana gelecek ihtilafların nasıl sonuçlanacağı hakkında fikir edinebilirsiniz.

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas : 2011/6833 Karar : 2012/12210 Tarih : 04.06.2012 Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi...
Çocuk bakıcılığı işinin iş kanunu kapsamında olup olmaması, özellikle işçilik alacakları bakımından önem arz eder. Dadılık veya çocuk eğiticiliği olarak da tarif edilen çocuk bakıcılığı İş Kanunu kapsamında olup olmadığı...
ÖZET : Gerçekten de davacının davalılara ait evin bahçesinde bahçe işi ile uğraştığı konusunda duraksama bulunmamaktadır. Davacı asil de 14.04.2015 tarihli duruşmadaki beyanında, davalıların villasında bahçe işlerinde çalışıp, davalıların tavuklarına...
ÖZET : Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan hava taşıma işlerine ilişkin uyuşmazlıkların iş mahkemelerinde görülmesi gerekir. Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanmayan uyuşmazlıklar ise, genel mahkemelerde görülür. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas :...
ÖZET : Yıllık izinlerin talep edilmesine rağmen çok kısa süreler ile kullandırılması işçi açısından haklı fesih sebebi olarak değerlendirilebilirse de, kullandırılan yıllık izinlerin 10 günden kısa olması nedeni ile kullanılmamış...
ÖZET : 4857 sayılı İş Kanunu’nun 59’uncu maddesinde, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Yıllık...
ÖZET : Davacının iş akdinin haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek tazminat ve işçilik alacaklarını talep ettiği dosyasında, mahkemece aynen “dosyadaki bilgi, belge ve deliller göz önüne alındığında iş sözleşmesinin davacı...
ÖZET : Somut olayda işçinin iş sözleşmesinin devamı sırasında kullanmadığı yıllık izinlere ait ücreti istemesi mümkün değildir. Ancak, izin hakkının bulunduğunun tespitini istemesinde hukuki menfaati vardır. Mevsimlik işçi olarak çalışan...
ÖZET : Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren,...
ÖZET : Fazla mesai ücretleri ödenmeyen işçi, iş sözleşmesini eylemli olarak feshederek kıdem tazminatına hak kazanır. YARGITAY9. HUKUK DAİRESİ Esas : 2009/16971 Karar : 2011/19484 Tarih : 29.06.2011 Davacı, kıdem...
ÖZET : Davacının işyeri servis şoförü ile münakaşa edip küfürler sarf ettiği, bu olay üzerine davacının disiplin kuruluna verildiği, disiplin kuruluna verdiği savunmada açıkça küfür ve hakaret ettiğini kabul ettiği...
ÖZET : Mahkemece taleplerin kısmen kabulü ile yıllık ücretli izin alacağından %20 oranında takdiri indirim yapmıştır. Yıllık ücretli izin alacağı takdiri indirime tabi tutulacak bir alacak olmayıp, Mahkemece yıllık ücretli...
ÖZET : İşçinin mülga 1475 sayılı Kanun’un 14. maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi sebeplerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de...
ÖZET : Evlilik nedeniyle kadın işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için, evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde hizmet akdini feshetmesi gerekir. YARGITAY9. HUKUK DAİRESİ Esas : 2001/5094 Karar : 2001/4787...
ÖZET : Somut uyuşmazlıkta davacı işçinin yaptığı usulsüzlüklerle ilgili soruşturma başlatıldığı, davacının bu yönde savunmasının alındığı, iç denetim raporu hazırlandığı, yapılan usulüz işlemlerin düzeltilmesi aşamasında davacı işçinin 12.04.2015 tarihinde evlenip...
ÖZET : İhbar önelleri ve ihbar tazminatı yönlerinden taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. Somut uyuşmazlıkda, davalı işyerinde çalışmakta olan işçinin iş akdinin feshedileceği noter ihtarnamesi ile bildirilmiş olup davacının 14...
ÖZET : Mahkemece yapılan emsal ücret araştırmasına ve tanık beyanına göre davacı konumundaki bir işçinin asgari ücretle çalışmayacağı belirlenmiş olup, sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden yatırılmaması 4857 sayılı Yasanın 24...
ÖZET : Yıllık izin ücret hesaplamasında ek ödemeler hesaba katılmaksızın çıplak ücret üzerinden hesaplama yapılması gerekir. YARGITAY9. HUKUK DAİRESİ Esas : 2016/1579 Karar : 2019/7058 Tarih : 28.03.2019 MAHKEMESİ :İŞ...
Avukata Sor WhatsApp İletişim